Platný cenník

Zariadenia pre seniorov od 1.3. 2024

 

Obslužné činnosti stupeň IV.
podľa §17 - zákon 448/2008
upratovanie (0,40€), pranie (0,65€), žehlenie a údržba bielizne, šatstva (0,30€)….. 1,35€/deň …..40,-

Obslužné činnosti stupeň V.
podľa §17 - zákon 448/2008
upratovanie (0,50€), pranie (0,65€), žehlenie a údržba bielizne, šatstva (0,45€)….. 1,60€/deň …..48,-

Obslužné činnosti stupeň VI.
podľa §17 - zákon 448/2008
upratovanie (0,70€), pranie (0,75€), žehlenie a údržba bielizne, šatstva (0,58€)….. 2,03€/deň …..61,-

Ubytovanie stupeň IV. V. a VI.

2- lôžková izba (6,60 €/ deň……….. 198,-


Stravovanie
strava: racionálna, diabetická, kašovitá, žlčníková, nemastná.

Raňajky (0,85€), desiata (0,35€), obed (3,65€), olovrant (0,35€), večera (2,20€)
 (diabetik - druhá večera v cene)
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb.
(7,40€/ deň) ……… 222,-


Odborné činnosti podľa §16 - zákon 448/2008

(pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia)

Stupeň odkázanosti IV. V. a VI..........… Bez úhrady         

   
  Ďalšie činnosti

(Úschovňa cenných vecí, záujmová činnosť, osobné vybavenie)

Stupeň odkázanosti IV. V. a VI..........… Bez úhrady


Výška mesačnej platby

Stupeň odkázanosti IV. - a) 460,-

  Stupeň odkázanosti V. - b) 468,-

Stupeň odkázanosti VI. - c) 481,-


PODMIENKY A SPÔSOB ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY


Výška celkovej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZpS sa určuje ako násobok 30 dní v mesiaci za obslužné činnosti, ubytovanie, stravovanie, odborné činnosti a ďalšie činnosti. PSS má vydané právoplatné rozhodnutie do Zariadenia pre seniorov. V čase neprítomnosti sa platí iba za ubytovanie. Úhrada za stravovanie je podľa počtu odobratých jedál. V prípade vzniknutého preplatku sa zúčtovanie vykoná nasledujúci mesiac. Suma za odborné činnosti a ďalšie činnosti nie je spoplatnená.


Úhradu treba vykonať bezhotovostne na účet uvedený v zmluve alebo v hotovosti do pokladne.