Sympathy n.o. ŠZ – ZpS  svojim  klientom v rámci poskytovania sociálnej starostlivosti zabezpečuje:

sociálnu starostlivosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu

odstránenie pocitu osamelosti

tréning psychických a fyzických schopností

pravidelné lekárske prehliadky vykonávané všeobecným
lekárom a pod.

primárnu aj sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú Adosom, všeobecným lekárom a odbornými lekármi.

hospitalizáciu pri zhoršení zdravotného stavu.


Špecializované zariadenie a Zaradenie pre seniorov je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby klientom v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zariadení sociálnych služieb poskytuje Sympathy n.o. starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je V. a VI. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z..

Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne dvoch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama, pri nasledovných činnostiach – stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu a potreba dohľadu.

Na základe výsledkov posúdenia sa klient zaraďuje do príslušného stupňa odkázanosti podľa dosiahnutých bodov a určuje sa rozsah odkázanosti. Posudzujúci orgán vydáva lekársky posudok a sociálny posudok a na ich základe následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb.

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení vydáva príslušný samosprávny kraj podľa miesta trvalého pobytu klienta.

Ak má klient trvalé bydlisko v nitrianskom samosprávnom kraji, príslušný je Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva. www.unsk.sk


V ŠZ – ZpS  Sympathy n.o.  poskytuje, zabezpečuje:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo

sociálnu rehabilitáciu

ošetrovateľskú starostlivosť

ubytovanie

stravovanie

upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

pracovnú terapiu

záujmovú činnosť

úschovu cenných vecí.


UBYTOVANIE

Ubytovanie klientov je zabezpečené v priestranných, svetlých 2 lôžkových izbách s bezbariérovým vstupom, sociálne zariadenia sú samostatne mimo izieb.
Izby sú zariadené novým nábytkom s dôrazom na, estetiku a funkčnosť. Klientom sú k dispozícii aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú predovšetkým spoločenská miestnosť s knižnicou, televíziou a miestnosť pre pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Klienti môžu na svoje voľno časové aktivity využívať aj upravený vonkajší priestor.


STRAVOVANIE

Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. Poskytujeme celodenné stravovanie – raňajky, obed – výber z troch jedál, večera a dve vedľajšie jedlá.


POMOC PRI ODKÁZANOSTI

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné zdravotné sestry a opatrovateľky.
Klienti zariadenia majú zabezpečenú aj pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení.
V spolupráci so zmluvným lekárom a odbornými lekármi klientom zabezpečujeme lekárske vyšetrenia, predpisovanie a dodanie liekov a pod.


PRACOVNÁ TERAPIA A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

V súlade s individuálnymi plánmi klientov im v rámci ich fyzických a psychických schopností zabezpečujeme terapiu a záujmovú činnosť:

pohybové aktivity ( špeciálne cvičenia na posilnenie a zachovanie schopnosti motoriky, prechádzky a iné)

špeciálne zamestnania na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäte

arteterapia

muzikoterapia a biblioterapia

aktivácia pomocou spoločenských hier

 návštevy kňaza


Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie iných služieb (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov).