Postup pri prijatí do Špecializovaného zariadenia

Našim budúcim klientom ponúkame odborné poradenstvo,
pomoc a spoluprácu pri splnení podmienok týkajúcich sa prijatia
do nášho zariadenia.

Klient môže byť do  zariadenia Sympathy  n.o. prijatý
po splnení nasledovných podmienok:

bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti
na sociálnu službu

vydané VÚC v zmysle z.č. 448/2008

Klient má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa
sociálnej služby, pri prijatí do zariadenia však musí
spĺňať zákonom stanovené podmienky a postup.

V odôvodnených prípadoch naše zariadenie môže prijať klienta
 ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí
 jednať o situáciu, kedy je zdravie a život klienta vážne ohrozené.

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

prijatiu je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom
zariadení pre klienta s V. alebo VI. stupni odkázanosti.

- Aby bolo klientovi vydané právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné aby klient vyplnil
a odoslal na adresu príslušného samosprávneho kraja
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

- Vzory žiadostí  nájdete na stránke https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu

- V žiadosti je potrebné uviesť, že klient má záujem
o umiestnenie do Špecializovaného zariadenia v ZSS
Sympathy n.o. Jasová
. K žiadosti je potrebné doložiť aktuálne
lekárske správy a nálezy a tlačivo vyplnené všeobecným lekárom
klienta, s ktorým má klient uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.

2. Na základe predloženej Žiadosti o posúdenie
 odkázanosti na sociálnu službu  príslušný samosprávny
 kraj vydá lekársky posudok a sociálny posudok.

- Posudzujúci lekár príslušného samosprávneho kraja
pri vyhotovovaní lekárskeho posudku vychádza z lekárskeho
nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár
lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti a termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, pokiaľ
sa nejedná o stav trvalý.

- Na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu príslušný samosprávny kraj vydá aj sociálny
posudok. V rámci sociálneho posudku sa posudzujú individuálne
predpoklady fyzickej osoby, jej rodinné prostredie a prostredie,
ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti.

3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

- Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydáva
príslušný samosprávny kraj Posudok o odkázanosti na sociálnu
službu a následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby, návrh druhu sociálnej služby
a určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu ak sa
nejedná o stav trvalý.

4. Nadobudnutie právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

- Vzhľadom k tomu, že príslušný samosprávny kraj postupuje
pri vydávaní rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je
viazaný zákonnými lehotami na vydanie rozhodnutia (30 dní).

- Pre klienta je dôležité, aby sa v prípade ak súhlasí s obsahom
Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ihneď
po doručení Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vzdal
možnosti odvolania tak, aby rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť, v opačnom prípade plynie 30 -dňová lehota
a až po jej uplynutí sa rozhodnutie stane právoplatným.
V každom prípade je potrebné, aby právoplatnosť rozhodnutia
bola na rozhodnutí riadne vyznačená.

5. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

- Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu klient vyplní Žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnych služieb a odošle ju príslušnému
samosprávnemu kraju.

- Vzory žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Vám poskytnú na UNSK.

- Po posúdení Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby požiada príslušný samosprávny kraj
o uzatvorenie zmluvy medzi našim zariadením a klientom.
Následne naše zariadenie uzatvára s klientom Zmluvu
o poskytovaní sociálnych služieb.

6. Postup pri prijatí klienta v súlade s § 8 ods. 6 zákona,
t.j. v bezodkladnom, život alebo zdravie klienta
ohrozujúcom prípade

- V prípade, že umiestnenie klienta v zariadení je nevyhnutné
z toho dôvodu, že jeho život alebo zdravie je vážne ohrozené,
uzatvára naše zariadenie s klientom zmluvu o poskytovaní
sociálnych služieb po dohode s príslušným samosprávnym
krajom.

- Následne po uzatvorení zmluvy klient požiada príslušný
samosprávny kraj o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu a následne Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby.

Obráťte sa na nás a mi Vám poskytneme odbornú pomoc a poradenstvo.

Požiadať o informácie môžete aj telefonicky, e-mailom, prípadne pri osobnej návšteve.