Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Názov zariadenia: SYMPATHY n.o. 941 34 Jasová č.734

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2022

ŠZ*

28

254100,59

87509,19

0

22803,99

1082,86

2833,96

77560,28

0

6246,75

29647,06

27313,80

 1792,27

1507,06

512397,81


18299,92

1524,99


106633,37

3808,33

317,61

Od 1.1. - 31.12. = 12kl.

Počet klientov (kapacita)

čerpanie rozpočtu

Mzdy

Odvody

Cestovné výdavky tuzemské

Energie - elektrina, plyn

Vodné, stočné

Telefón, fax, poštové služby

Materiál

Dopravné

Údržba

Nájomné za prenájom

Služby

Bežný transfer - náhrada príjmu PN

OdpisyNáklady na 1 klienta/rok

Náklady na 1 klienta/mesiac


Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu - SPOLU

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/rok

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/mesiac

pol. 610

pol. 620

631001

632001

632002

632003

pol. 633

pol. 634

pol. 635

pol. 636

pol. 637

pol. 640


Spolu

pol. (200)

* organizácia, ktorá poskytuje týždenný a denný pobyt vyplniť za každú formu pobytu