Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Názov zariadenia: SYMPATHY n.o. 941 34 Jasová č.734

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2020

ŠZ*

28

199429,15

68944,67

0

12370,92

1015,95

2005,02

83513,90

0

20590,89

29647,05

44326,69

1019,46


462863,7


16530,85

1377,57


98269,89

3509,64

292,47


Počet klientov (kapacita)

čerpanie rozpočtu

Mzdy

Odvody

Cestovné výdavky tuzemské

Energie - elektrina, plyn

Vodné, stočné

Telefón, fax, poštové služby

Materiál

Dopravné

Údržba

Nájomné za prenájom

Služby

Bežný transfer - náhrada príjmu PN

OdpisyNáklady na 1 klienta/rok

Náklady na 1 klienta/mesiac


Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu - SPOLU

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/rok

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/mesiac

pol. 610

pol. 620

631001

632001

632002

632003

pol. 633

pol. 634

pol. 635

pol. 636

pol. 637

pol. 640


Spolu

pol. (200)

* organizácia, ktorá poskytuje týždenný a denný pobyt vyplniť za každú formu pobytu